Εκτύπωση
PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

12/12/2019


Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, τα φαρμακεία είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις είτε εταιρείες δεν οφείλουν να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το ν. 3601/1928 και το ν. 5607/1932, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πράξει διαφορετικά. Για τον λόγο αυτό, όσοι έχετε λάβει ειδοποιητήρια πληρωμής από το Επιμελητήριο καλείστε να μην τα πληρώσετε και να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συλλόγου.

Επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο του Π.Φ.Σ.

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Τα φαρμακεία δεν αποτελούν μέλη των Επιμελητηρίων»

 

Με αφορμή την ένταξη των φαρμακοποιών σε εκλογικούς καταλόγους των Εμπορικών Επιμελητηρίων ενόψει των επικείμενων εκλογών τους επαγόμεθα τα κάτωθι:

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3601/1928 ορίζεται ότι: «3) Φαρμακοποιοί διευθυνταί νομίμως λειτουργούντων φαρμακεμπορείων. Από της ισχύος του παρόντος Νόμου τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν δύνανται να ώσι μέλη των Εμπορικών Επιμελητηρίων, απαλλασσόμενα πασης προς ταυτα υποχρεώσεώς των, πλην εάν μέλος τι ζητήση το αντίθετον οικεία βουλήσει δι' εαυτό

 

Συνεπώς σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του Ν. 3601/1928 οι φαρμακοποιοί δεν είναι μέλη των Επιμελητηρίων, εξαιρούμενοι ρητώς της υποχρέωσης εγγραφής τους.

 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η εγγραφή των εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ επουδενί συνιστά ή συνεπάγεται εγγραφή τους στα Επιμελητήρια.

 

Τα ανωτέρω έχουν άλλωστε γίνει δεκτά από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ, δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 137275 (Σχετ. 135968/28.12.15, 135664/28.12.15)/30.12.2015 εγγράφου της, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Το γεγονός ότι βάσει της διάταξης του
άρθρου 4 του ν. 3601/1928 (ΦΕΚ 119 Α’) οι φαρμακοποιοί εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής τους στα Επιμελητήρια δεν τους αφαιρεί την εμπορική τους ιδιότητα. Σημειωτέον δε ότι η εν λόγω εξαίρεση εξακολουθεί να ισχύει. Είναι όμως σημαντικό να διαχωριστεί η έννοια του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ν. 3419/2005, το οποίο είναι το κεντρικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας της χώρας και τηρείται από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, από τα επιμέρους επιμελητηριακά μητρώα, τα οποία τηρούνται από κάθε Επιμελητήριο βάσει των διατάξεων του ν. 2081/1992

 

Τα αυτά αναφέρονται επίσης στην υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 43/16.9.2011 Εγκύκλιο του Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η οποία μάλιστα κοινοποιείται και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων «... αποφεύγοντας ωστόσο το βήμα της εγγραφής στο Επιμελητήριο, δεδομένου ότι τα φαρμακεία είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις είτε εταιρείες δεν οφείλουν να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το ν. 3601/1928 και το ν. 5607/1932, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πράξει διαφορετικά».

 

 


 

 


Επικοινωνiα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνηστε μαζι μας:

τηλ. 22410 38151
fax. 22410 38153
email. farmsyldod@gmail.com

Φορμα Επικοινωνιας

 

Φωτογραφίες

spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight
spotlight spotlight spotlight

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Name:
Email: